logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Øvrige kort

Potentialeforhold

Kortet viser grundvandstandens højdeforhold og grundvandsskal. Kortet forbedres løbende under trin 2 og 3 samt ud fra amtets kortlægning.

Kortet benyttes til at bestemme vandværkets indvindingsopland.

kort2a

 signatur2a


Jordklassifikation

Kortet viser de øverste jordlags beskaffenhed, som kan have en vis betydning i forhold til grundvandets dannelse og beskaffenhed.

kort3a

signatur3a


Dybden til kalkoverfladen

Kortet viser kalkoverfladens højdeforhold kortlagt ud fra kendskabet til jordlagene i boringer. Kortet giver oplysninger om bl.a. en dal op genne Hadsund by, som kan have betydning for vurdering af grundvandets risiko for forurening og dermed indsatsen overfor forureningstrusler.

kort5a

signatur5a


Oxideret zone i dæklag

Kortet er tegnet ud fra jordlagsbeskrivelser og vandanalyser. Jordlagene fra boringer er bl.a. beskrevet ved farven som viser, om der er ilt i den pågældende dybde. F.eks. røde eller gule sandlag viser at der er ilt tilstede og dermed stor nedsivning af nyt grundvand. Derimod er grå farver ensbetydende med iltfattige forhold og ofte ensbetydende med lille grundvandsdannelse. Kortet forbedres løbende under kortlægningen og kan benyttes til at planlægge indsatsen for at beskytte grundvandet mod forurening.

kort6a

signatur6a


Arealanvendelse

Kortet giver en oversigt over, hvad arealerne benyttes til, hvilket giver en første vurdering af det nydannede grundvands kvalitet. Eksempelvis er skovarealer normalt en god arealanvendelse i forhold til grundvander - dog kan der være risiko for forurening fra juletræskultur, som sprøjtes.

Byområder udgør en forureningsrisiko, og det samme gør arealer med erhvervsformål. Her får kortlægning af den naturlige beskyttelse en stor betydning for vurdering af den fremtidige grundvandskvalitet.

kort7a

signatur7a


Forureningstrusler fra flade- og linekilder

Her er vist de flade- og liniekilder, som er registreret - f.eks. juletræskulturer (flade forurening), og områder med kloakledninger (liniekilder)

kort9a

signatur9a

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078