logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Seneste regnskab

  Realiser 2016
tkr.
Budget 2017
tkr.
Realiser 2017
kr
Budget 2018 
tkr.
Nettoomsætning

2780

2.347 2.270.463 2278
Produktionsomkostninger -661   -359885  
Bruttofortjeneste 2119   1.910.578  
Distributions- & Administrationsomkostninger -2166 -2702  -1.363.837 -1947 
Resultat af primær drift -47 -355 546.741 331
Andre finansielle indtægter/finansielle poster i alt 9 8 6554 7
Resultat før skat

-38

-347 560.895 338
Skat af årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat -38 -347 560.895 338
         
         
Årets resultat
Der foreslåes overført til egenkapitalen
-38 347 560.895 338

Balance pr. 31/12 - 2017

Aktiver   31/12- 2016
Ledningsnet, værker og boringer                         772.538                         0
Materielle anlægsaktiver i alt 772.538 0
Anlægsaktiver i alt                         772.538                         0
Tilgodehavender ved forbrugere 202.351 268.754
Andre tilgodehavender 74.236 489.360
Tilgodehavender i alt 276.587 758.114
Likvide beholdninger i alt 2.533.735 2.314.062
Omsætningsaktiver & Aktiver i alt 3.582.860 3.072.176

Passiver

   
Overført resultat 2.757.842 2.196.946
Egenkapital i alt 2.757.842 2.196.946
Skyldig tilbagebetaling til forbrugere 297.380 343.896

Eventualforpligtelser : Ingen
                                                                                   

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078