logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Seneste regnskab

  Realiser 2015
tkr.
Budget 2016
tkr.
Realiser 2016
kr
Budget 2017
tkr.
Nettoomsætning

2.571

2.348 2.780.322 2.347
Produktionsomkostninger -398   -661.394 udgifter 
Bruttofortjeneste 2.173   2.118.928 i alt 
Distributions- & Administrationsomkostninger -1.940   -2.166.524 -2.702 
Resultat af primær drift 233 189 -47.596 -355
Andre finansielle indtægter/finansielle poster i alt 16 14 9.562 8
Resultat før skat

249

203 -38.034 -347
Skat af årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat 249 203 -38.034  -347
         
         
Årets resultat
Der foreslåes overført til egenkapitalen
249 203 -38.034 -347

Balance pr. 31/12 - 2016

Aktiver   31/12- 2015
Ledningsnet, værker og boringer                         0                         0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt                         0                         0
Tilgodehavender ved forbrugere 268.754 255.644
Andre tilgodehavender 488.766 151.369
Tilgodehavender i alt 757.520 407.013
Likvide beholdninger i alt 2.314.062 2.696.754
Omsætningsaktiver & Aktiver i alt 3.071.582 3.103.767

Passiver

   
Overført resultat 2.196.946 2.234.981
Egenkapital i alt 2.196.946 2.234.981
Skyldig tilbagebetaling til forbrugere 343.896 345.869
Leverandører              141.555. 152.574
Anden gæld 389.185 370.343
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 874.636 868.786
Gældsforpligtelser i alt 874.636 868.786
     
     
Passiver i alt 3.071.582   3.103.767

Eventualforpligtelser : Ingen
Hadsund, den 6. februar 2017                                                                                  
Dorthe R. Bonde, Administrator

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078