logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Formandens årsberetning for 2020

Vi har stadigvæk en mindre trussel mod Elværkets vandværk. Kommunen, regionen og vandværket følger den. Normalt får vi en melding om tilstanden hvert år i august / september. Det er Trichlormethan, der truer boringen på Elværkets vandværk. Truslen er aftagende. Vi har i 2020 modtaget brev fra Region Nordjylland grundvandskontor vedr. mulig forurening på Ringvejen 7. Region Nordjyllands kontor for jordforurening og råstoffer har i foråret 2020 udført en indledende undersøgelse på Ringvejen 7 (transformatorstationen). Undersøgelsens resultater viser, at der er konstateret forurening med pesticider på grunden. Derfor påtænker Regionen at kortlægge ejendommens jordforurening.

I 2020 havde vi 3 generalforsamlinger, en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger. De to ekstraordinære generalforsamlinger handlede om udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer. Det var dejligt at se, at forbrugerne støttede op bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer, ved at det blev enstemmigt vedtaget på hver af generalforsamlingerne. Vores udtrædende af vandsektorloven vil betyde, at vi skal bruge mindre tid på administrativ afrapportering, og derved får vi mere tid til vores egen vandforsyningsdrift, vedtagelsen har også gjort, at vi har opsagt administrationen af Visborg vandværk med udgangen af december 2021, da vi ikke må have andre indtægter end vandværksdrift.I 2020 havde vi 3 generalforsamlinger, en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger. De to ekstraordinære generalforsamlinger handlede om udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer. Det var dejligt at se, at forbrugerne støttede op bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer, ved at det blev enstemmigt vedtaget på hver af generalforsamlingerne. Vores udtrædende af vandsektorloven vil betyde, at vi skal bruge mindre tid på administrativ afrapportering, og derved får vi mere tid til vores egen vandforsyningsdrift, vedtagelsen har også gjort, at vi har opsagt administrationen af Visborg vandværk med udgangen af december 2021, da vi ikke må have andre indtægter end vandværksdrift.Vi har også fået en henvendelse fra Østergårde vandværk om køb af vand, eller om vi kan finde ud af at fusionere, men disse forhandlinger er ikke færdige.

I 2020 har vi renoveret hovedledningen på Storegade og Brogade. På Storegade fra lyskrydset og til Skrænten og Brogade fra Storegade og til Havnegade. Alle forbrugerne har fået nye stophaner og stikledninger, således at der ikke er flere forbrugere om samme stikledning og stophane. Arbejdet har været noget besværligt, pga. af trafikken og ingen registrering af eksisterende gamle ledninger, så der har været en del gravearbejde for at søge efter eksisterende ledninger.

Vi har haft reparationer af fire sprængninger på Mogensgade, og en på Storegade ud for nr. 5. Der har også været to utætheder mellem Sejlklubben og Roklubben. Det resulterede i, at vi skiftede ca. 50 m ledning. Vi har haft et defekt elektrisk relæ på Mejerigades vandværk, som gav udfordringer. Styresystemet på Mejerigade har en alder, hvor det skal overvejes, om det skal skiftes ud. Vi har også etableret ny hovedledning og stikledning på Kærholt til 10 ejendomme og yderligere 10 ejendomme til 2021.

Når vi kommer til regnskabspunktet i dagsordenen, vil I kunne se, at vi i år kommer ud med et regnskabsoverskud 746.230 kr. Dette overskud skyldes vores afskrivningsprincip, således at nye etableringer og renoveringer levetidsafskrives, samt det er første år med opkrævning af forsyningssikkerhedsbidrag, vi har også fået flere tilslutninger end forventet, og så har vi solgt mere vand end forventet.Når vi kommer til regnskabspunktet i dagsordenen, vil I kunne se, at vi i år kommer ud med et regnskabsoverskud 746.230 kr. Dette overskud skyldes vores afskrivningsprincip, således at nye etableringer og renoveringer levetidsafskrives, samt det er første år med opkrævning af forsyningssikkerhedsbidrag, vi har også fået flere tilslutninger end forventet, og så har vi solgt mere vand end forventet.Bestyrelsen har foreslået, at m³-prisen stiger i 2021 med 7 øre til 2,77 kr. pr. m³. Bestyrelsen foreslår også, at forsyningssikkerhedsbidrag hæves til 204 kr. pr enhed. Denne stigning skyldes at vi har, behov for at renovere for ca. 897.000 hvert år, de næste mange år, samt at vi evt. skal betale for kompensation for grundvandsbeskyttelse.På sidste års generalforsamling blev det henstillet til os, at vi skulle sprede de penge vi har i Spar Nord til flere pengeinstitutter, med max 100.000 EUR. pr pengeinstitut for at minimere risikoen for tab. Det har vi forsøgt at efterleve efter bedste evne.Det viste sig at være en dyr og større opgave en vi umiddelbart var klar over. Vi skal bruge 7 pengeinstitutter, når vi har flest penge. Det er meget tidskrævende, og det koster en del penge at have en konto i et pengeinstitut. Det koster også at få pengene flyttet, når de skal bruges. Der skal hvert år leveres legitimation på bestyrelsen, konstitueringsreferat, og regnskab. Det koster typisk 1000 kr. at få oprettet en konto og 100 kr. i kvartalet at have den samt betaling for hver gang, der flyttes penge.Bestyrelsen foreslår derfor, at der kun bruges et pengeinstitut, men til gengæld skal det være et SIFI-pengeinstitut. Det vil sige, at det er et pengeinstitut, som staten holder hånden under, og som staten garanterer ikke går konkurs. Der findes 5 SIFI-pengeinstitutter i Danmark. Vores pengeinstitut, Spar Nord, er et SIFI-institut og er med på Finanstilsynets SIFI-liste over vigtige finansielle pengeinstitutter.

Mariagerfjord kommune har godkendt vores takstbladsændringer på tilslutninger, afgifter og kubikmeterpriser. Tilslutningerne er blevet pristalsreguleret efter vandsektorens pristal.Mariagerfjord kommune har godkendt vores takstbladsændringer på tilslutninger, afgifter og kubikmeterpriser. Tilslutningerne er blevet pristalsreguleret efter vandsektorens pristal.Vi har også haft vandværkstilsyn af Mariagerfjord kommune i 2020. Vi fik megen ros for renlighed. Der var et punkt, der skulle udbedres, og det var, at der skulle et nyt insektnet på luftindtaget til en vandbeholder.Vi har også haft møde med Mariagerfjord kommune om vores boringsnære beskyttelsesområder. (PR viser Power Point om BNBO områder) Møde med Mariagerfjord kommune har resulteret i, at bestyrelsen har ansat en konsulent til at hjælpe med at lave en strategi for, hvordan vandværket skal se ud om 5 år og en grundvandsgeolog fra Dansk Vand- og Naturcenter til at hjælpe med at tolke, hvordan vi skal forholde os overfor Mariagerfjord kommune omkring det boringsnære beskyttelsesområde som de kræver vi skal beskytte.

I 2020 har vi solgt 311.082 m³ vand mod en solgt mængde i 2019 på 305.411 m³, altså en stigning i den solgte mængde på 5.671 m³ eller 1,8 %.I 2020 har vi solgt 311.082 m³ vand mod en solgt mængde i 2019 på 305.411 m³, altså en stigning i den solgte mængde på 5.671 m³ eller 1,8 %.Vi har oppumpet i alt 339.780 m³ i 2020 og solgt 311.082 m³, altså har vi haft et svind på 28.698 m³, eller 8.45 %. Svindet var i 2019 på 7,27%Det er for højt et niveau, så det arbejder vi med at nedbringe. Claus arbejder med at sænke vandspildet ved at aflæse målerne en gang om måneden. I svindet indgår også brandvand.For at pumpe 339.780 m³ op har vi brugt 155.684 KWh strøm eller et gennemsnit 0,46KWh pr m³. Der er et fald i strømforbruget på 5.821 KWH fra 2019 og til 2020, selv om der er pumpet 5.671 m³ mere vand op i 2020.

De vandprøver, som kommunen kræver, har vi fået foretaget. Der er ingen af disse vandprøver, der har givet anledning til bemærkninger. Alle vandprøver kan ses på AnalyTechs hjemmeside via vandværkets hjemmeside, hvor der er lavet et link til AnalyTech.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, et budget- og regnskabsmøde med vores revisor, et enkelt af møderne har være digitalt via Times. Kurser og møder udenfor huset har været begrænset pga. Corona.

Franz Cuculiza har solgt sit hus, og er derfor udtrådt af bestyrelsen den 19. august 2021, da betingelserne for at sidde i bestyrelsen så ikke længere er opfyldt. Jørn Nielsen skulle som førstesuppleant indtræde i bestyrelsen, men Jørn har bedt sig fritaget på grund af et stort arbejdspres i de næste par år. Andensuppleant Michael Carstens er derfor samme dato indtrådt i bestyrelsen i Franz’s resterende periode, som vedtægterne foreskriver.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes vil jeg gerne takke Lene & Claus i vores administration samt Lars Ravnborg for et godt samarbejde. Vores generalforsamlingsvalgte revisor Torben Bøgh Jensen vil jeg også takke for, at han stiller op, når der bliver kaldt. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke revisionsfirmaet Beierholm for et godt samarbejde og rådgivning.

Hadsund, den 05.08.2021Hadsund, den 05.08.2021 Per Roth

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078