logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Formandens årsberetning for 2016

 

Truslen mod Elværkets vandværk er der stadig, men den er blevet mindre. Kommunen, regionen og vandværket følger den. Det er Trichlormethan, der truer boringen på Elværkets vandværk. Der kommer en moniteringsrapport hvert år i juli /august fra regionen om tilstanden på Elværkets vandværk, truslen er aftagende.

Der har i 2017 været en lille udfordring med en forurening på Lindalens vandværk. Der har været konstateret nogle få coliforme bakterier, 3 stk. Vi har sammen med vores tekniker Lars Ravnborg forsøgt at spore, hvor bakterien kunne kommet fra. Det kan muligvis være fra en udluftningsventil i væggen over vores beluftningsbeholder. Nu hvor vandværket kører stabilt igen, vil beluftningsbeholderen blive ændret. Sådanne bakterier i vandværket gør, at der bruges en del penge på ekstra vandprøver. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen lave en procedure for, hvordan vi håndterer sådanne bakterier i vandværket.

Bestyrelsen har deltaget i de af kommunen indkaldte møder om høring af ny vandforsyningsplan. Der var høring frem til den 26. januar 2017. Den nye vandforsyningsplan betyder, at alle enkeltindvindere i hele kommunen skal kunne komme på byvand eller offentligt vandværk. Der har i året løb også været arbejdet med Vandforsyningsloven som kræver mere og mere tid.

Midt på året meddelte Arbejdstilsynet at de ville komme på besøg på vandværket og gennemgå arbejdsmiljøet. Besøget gav ikke anledning til anmærkninger.

 

Ledningsnettet har vi også renoveret og ændret på i år. Vi har måttet flytte en del ledninger på Hedevej, der gik inde under nogle huse. Anledningen, til at vi kom i gang med Hedevej, var den forsikringssag, vi havde i 2014, hvor gulvet i et hus på Nyvangsvej havde sat sig, efter et ledningsbrud, så det måtte renoveres. Det ville vi ikke risikere på de huse på Hedevej, hvor vandledningen gik ind under. Vi fik ændret ledningsføringen, så det blev lovligt, og ledningerne kom ud i offentligt areal. Vi har udskiftet hovedledningen på Syrenvej og givet forbrugerne nye stikledninger og stophaner. Vi er i gang med at give DAVA FOOD en større tilslutning og forsynings sikkerhed fra Terndrupvej og til DAVA FOOD. DAVA FOOD er vores største forbruger og har i længere tid haft problemer med for lille vandtryk og for lille vandmængde. DAVA FOOD har betalt for større tilslutning.

Derudover er vi i gang med en omlægning af vandledningen hos Nordic Beef. Nordic Beef har fået tilskødet et stykke offentlig areal som de har bygget en vaskeplads på, hen over vores vandledningen og frilagt den ned til ca. 40 cm dybde. Ændringen betales af Nordic Beef.

Derudover har der været sprængninger ved Himmerlandsgade 65, ved Skellet 4, ved Metafix på Håndværkervej, ved Tjørnevej 1, ved hovedledningen Lyngvej/Hedevej, hovedledning ved Udsigten 8, Ved Stranden ud for nr. 52, og hovedledning ved Engholt/Birkholt. Vi har også udskiftet en defekt affugter på Elværkets vandværk. På Lindalens vandværk har der været nedbrud en lørdag formiddag pga. at et relæ, der brændte. Fejlen blev udbedret, uden at forbrugerne mærkede det.

Hvad angår vores vandmålere, har vi stadigvæk problemer med en del målere, hvor radiosignalet ikke svarer. Vi har stadigvæk leverandøren, som er BD/Sensus, til at aflæse vandmålerne, og det bliver de ved med til og med 2017. Her i 2017 har bestyrelsen afgjort, at de partier af vandmålere, der lovmæssigt skal udtages til kontrol, udskiftes til et ny og bedre fabrikat, og det gør vi fremover, når målerne udtages til kontrol.

Når vi kommer til regnskabspunktet i dagsordenen, vil I kunne se, at vi i år kommer ud med et underskud på 38.000 kr. mod et forventet underskud på 203.000. Det mindre underskud skyldes flere ting, bl.a. at produktions- og distributionsomkostningerne har holdt sig på niveau, at vandværket kører effektivt, og at der ikke var tid til at igangsætte flere budgetterede renoveringer.

De Kalkknusere, vi havde indkøbt til test blandt forbrugerne blev solgt på aktion, så interesserede kunne byde på dem. Alle 16 blev solgt til mellem 1.000,- og 2.900,-

Bestyrelsen har vurderet, at det ikke var nødvendigt at foretage nogen prisstigninger på forbrugerpriserne. År 2016 er elvte år i træk, hvor bestyrelsen foreslår, at vandprisen fastholdes på kr. 2,55 kr. pr. m³. Mariagerfjord kommune har godkendt alle vores takstbladsændringer. Der er kun sket ændringer på tilslutninger, som er blevet pristalsreguleret efter vandsektorens pristal. Inden vi skal indsende vores takstblad for 2018, vil bestyrelsen komme til at diskutere om der skal være differentieret pris for storforbrugere. Skal storforbrugere have nedstat m³ taksten efter f eks. 25 – 30.000 m³. Vores forening Danske Vandværker opfordrer os til at gennemgå vores taksblad med hensyn til storforbrugere.

Budgettet, som vil blive fremlagt senere, viser et underskud på 311.000 kr. for 2017. Den væsentligste del af underskuddet skyldes, at der vil blive brugt en del penge til nye vandmålere, til renovering af vandværker og udskiftet gamle ledninger med nye ledninger. Derudover vil vi renovere El-styringen på Lindalens vandværk. Vi kommer også i år til at undersøge om 2 af vore rentvandsbeholdere evt. skal renoveres i 2018. Det er Rosendal og Lindalens vandbeholdere. Det er betonen, der skal ses efter.

I 2016 har vi solgt 299.293 m³ vand mod en solgt mængde i 2015 på 302.538 m³, altså et fald i den solgte mængde på 3.245 m³ eller 1,07 %.

Vi har oppumpet i alt 315.885 m³ i 2016 og solgt 299.293 m³, altså har vi haft et svind på 16.592 m³, eller 5,25 %. Svindet var i 2015 på 6,9 %. Det er for højt et niveau, så det arbejder bestyrelsen på at nedbringe. I svindet indgår også brandvand. For at pumpe 302.538 m³ op har vi brugt 149.231 KWh strøm eller 0,49 KWh pr m³ eller 70 øre pr m³ eks. moms og afgifter.

De vandprøver, som kommunen kræver, har vi fået foretaget. Der er en af disse vandprøver, der har givet anledning til bemærkninger, idet vi som tidligere nævnt havde en prøve med en coliforme bakterier. Det var på Lindalens vandværk.

Vi har i efteråret fået uddelt brochurer om det at bruge gift i haver og på fortove i vore BNBO boringsnære beskyttelsesområder, ca. 600 stk. i alt.

Hvis der er nogen, der er interesseret i at se vandværkets analyseresultater, er der lavet et link fra vores hjemmeside til AnalyTechs hjemmeside, hvor alle vandanalyserne kan ses.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, et budget- og regnskabsmøde med vores revisor, 1 fyraftensmøde og en formiddagsrundtur til vandværkerne. Bestyrelsen har også deltaget i Vandværksforeningens generalforsamling i Rebild. Dorthe Bonde har deltaget i vandværksforeningens vandsektorlovsmøde i Fjelsted. Dorthe Bonde og jeg har deltaget i et møde om IT sikkerhed. Derudover har bestyrelsen deltaget i virksomhedsbesøg hos Kamstrup og Silhorko med Vandværksforeningen.

I september sidste år meddelte vores havemand gennem mange år Henning Malthe, at han ville stoppe og gå på pension, når vi nåede årsskiftet, så vi måtte i gang med at søge en ny. Vi havde annonce i Hadsund Folkeblad og fik en del henvendelser. Ud af dem valgte vi Tonny Jensen, Tyttebærvej, så jeg vil byde Tonny Jensen velkommen i Vandværket. Samtidig vil jeg takke Henning Malthe for den indsats, som han har gjort for vandværket.

Der har også i 2017 været henvendelser fra Visborg vandværk, om vi ville administrere dem og fra Dalgård Marks vandværk har der været en føler ude, om vi evt. ville overtage Dalgård Marks vandværk.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes vil jeg gerne takke vores administrator Dorthe Bonde, vandværkspasser Lars Ravnborg, vores måleraflæser Åge Vestergaard og vores havemand Tonny Jensen for et godt samarbejde. Vores generalforsamlingsvalgte revisor Torben Bøgh Jensen vil jeg også takke for et godt samarbejde i det forløbne år. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke revisionsfirmaet Beierholm for godt samarbejde.

Hadsund, den 13.03.2017

Per Roth

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078