logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Teknisk rapport

 

Image111

Undersøgelse af boringer

Data

Handlingsplan - forslag til opgaver

Tilstandsvurderinger

 

Indhold

 1. Baggrund og foreløbige konklusioner
 2. Gennemførelse af undersøgelser
 3. Resultater og tolkning/præsentation af data
 4. Forslag til videre forløb
Bilag : tilstandsskema for hver boring.

Notat og handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog , DVN

Kvalitet sikring : Teknisk Assistent Dorthe Michelsen

juli/august - 2000


1. Baggrund - formål, forløb m.m.

Baggrunden er handlingsplan for Hadsund vandværk - april 2000, hvor det bl.a. foreslås, at der gennemføres en undersøgelse af vandværkets indvindingsboringer. Formålet er at vurdere boringernes tilstand, hydrauliske egenskaber samt boringernes egnethed til udvidet boringskontrol. Et program bestyrelsen vil have gennemført inden nytår på de 4 kildepladser. Argumentet er, at der skal være størst mulig sikkerhed for, at det grundvand, som undersøges fra boringerne, ikke er forurenet grundet tæringer eller fejl omkring selve boringen.

Den 25. og 27. juli er der gennemført kortvarige prøvepumpninger af boringerne. Der er udtaget 3 sæt vandprøver fra hver boring til prøvetest og analyse.

Der er udført prøvepumpning på hver boring og pejlinger. Pejledata og analyser benyttes i det videre forløb med ressourceundersøgelsen i løbet af efteråret 2000.

Undersøgelserne gennemføres med det formål at tilstandsundersøge vandværkets boringer. Dette skal bruges til en senere beslutning om ændring af indvindingskapacitet for hver boring samt forberede boringerne til udvidet boringskontrol.

Desuden er det formålet at finde frem til en fremtidig indvindingsstrategi og kortlægge kildepladsernes indvindingsopland med foreskellige indvindingsstrategier. Den fremtidige indvindingsstrategi vil blive justeret efter indvindingsbehov, og hvorfra vandet strømmer til boringerne, samt hvilken risiko der findes for forurening. Da en stor del af indvindingen foregår i byområde, er det vigtigt, at de gennemførte kortlægninger, modeller m.m. følges om med et konsekvent overvågningsprogram.

Denne rapport er en del af trin 1, som skal anvendes i det videre forløb. Desuden foreligger rapport fra Carlbro a/s, som tilsammen udgør grundlaget for forslag til undersøgelser under trin 2.

Foreløblige konklusioner:

 • Det viste sig, at boringen på anlæg Lindalen er forbedret - hydraulisk set, og at jernindholdet er så lavt, at vandet næppe mere behøver rensning. Kapaciteten kan evt. sænkes med fordel, og der ændres på iltningsanlæg, så der spares strøm. Boring er egnet til udvidet prøvetagning (tætning ved dæksel foreslås)
 • Rosendalen - her er kapaciteten også meget høj, og jernindholdet er rigeligt højt. Kapaciteten kan med fordel sænkes til et mere jævnt flow, som kan forbedre kvaliteten. Egnet til udvidet prøvetagning.
 • Skrænten - vand i tørbrønd, ingen hane direkte fra boring. Mindre egnet til udvidet prøve. Derfor foretages mindre rettelser nu. Senere føres boring op til overbygning.
 • Elværketelvaerket - meget vand i 2 tørbrønde, olietank tæt på den boring som anvendes. Ingen af boringerne er p.t. egnet til udvidet prøvetagning. Der skal foretages en del rettelser - se afsnit 4.
 • Generelt - Anlæggenes kapacitetsforhold er generelt for høje, men en nærmere vurdering af anbefalinger for de fremtidige kapacitetsforhold bør afvente det planlagte modelarbejde og gennemførelsen af den planlagte ressourceundersøgelse.

2. Gennemførelse af undersøgelsen

Prøvepumpning og prøver til test og analyse.

Der er gennemført kortvarige prøvepumpninger af 4 boringer og pejling af sænknings– og stigningsforløb. Data som anvendes i det videre modelarbejde og til vurdering af boringernes hydrauliske egenskaber.

Der er vedlagt kommenteret tilstandsvurdering for hver enkelt boring, hvoraf det fremgår hvilke ændringer, som eventuelt anbefales inden udvidet prøvetagning samt på længere sigt.

Kommentarer til de enkelte prøvepumpninger og data ses dels i bilag – prøvepumpningsskemaer og grafer.

Under prøvepumpningen er der udtaget vandprøver til testmålinger på stedet og til analyse hos Steins Laboratorium. I bilag findes ligeledes analyseblanket for hver boring og bilag med resultater af de udførte tests.

I det følgende ses en skematisk oversigt med udvikling i de enkelte parametre under boringstesten 


3. Resultater og præsentation af data – kildepladsen

Udvalgte analyser er vist på denne side - for boring i Rosendal, Lindalen, Skrænten og Elværket.

De nedenstående grafiske illustrationer af ledningsevne,temperatur, total-P, Chlorid, kalium, jern, nitrat og magnesium er fra vandprøver udtaget under prøvepumpning den 27. - 29. juli 2000.

 

Ledningsevne mS/m

 

ledningsevne

 

Temperatur °c

temperatur

 

Total-P mg/l

total p

 

Chlorid mg/lchlorid

Kalium mg/l

kalium

Jern mg/l

jern

Nitrat mg/l

nitrat

Magnesium mg/l

magnesium


4. Forslag til videre forløb

Forslag til opgaver er udarbejdet ud fra 3 forhold : A, B og C :

 1. De opgaver som bør gennemføres, for at boringerne er klar til udvidet prøvetagning.. Det foreslås, at DVN arrangerer udvidet kontrol i november måned på de 4 boringer, som benyttes p.t. til indvinding.
 2. De opgaver som skal gennemføres i forbindelse med det videre arbejde med kortlægning og modelarbejdet.
 3. De opgaver som bør/kan afvente model/kortlægning – udføres tidligst i foråret 2001.

  Først nævnes undersøgelsernes konklusioner, hvorefter opgaven skitseres med fed og kategori A, B, C.

 1. Boringerne har alle en specifik høj ydelse, og reservoiret har en høj vandføringsevne, hvilket betyder, at sænkningerne i reservoiret er forholdsvis lave. Dette er en fordel, fordi det formindsker risikoen for "skorstenseffekt" – altså mindre risiko for at selve indvindingen øger risikoen for forurening. Der arbejdes videre med data til brug i model/kortlægning med TEM/MEP samt borehulslogs med henblik på indvindingsoplandet, og hvilken kapacitet for hver boring/kildeplads der er bedst i relation til vandbehov, og minimerer risikoen for nedsivning af byforurening – "B-opgave". Ombygning af boringernes tørbrønde efter behov gøres samtidig med ændringer af pumper "C-opgave"

 2. Der er fundet fejl ved 2 af de 4 boringer, som p.t. benyttes til indvinding. Fejl som bør udbedres inden en udvidet prøvetagning. Desuden er der fejl ved boring 3 ("sandboring") på elværket, og olietank som også kan medføre forurening af indvindingsboringen. Der nedsættes automatisk lænsepumpe ved begge boringer for at undgå forurening fra overfladevand, olietank fjernes og "bor 3" logges og ombygges til lukket boring med filter. Herved bevares boringen som en mulig indvindingsboring eller til overvågningsformål "A-opgave".

 3. Boringen ved Lindalen har så lavt et jernindhold, at vandet sandsynligvis kan ledes direkte i rentvandsbeholder efter beluftning. Dette indebærer mulighed for strømbesparelse, og at det vil også være en fordel at nedsætte boringens pumpekapacitet, så flowet bliver mere konstant. Dette afventes som nævnt som "C-opgave". Der monteres gummipakning i låg over tørbrønd så smådyr undgås -"A-opgave". Der udføres forsøg med nedsat kapacitet – hvilket måske kan stabilisere fosfor og nedsætte tendensen til nitratstigning og spare strøm – også en "A-opgave".

 4. Indholdet af opløst jern er til gengæld rigeligt stort ved Rosendalens boring. Her kan en nedsættelse af indvindingskapaciteten måske forbedre kvaliteten på drikkevandet. Forsøg med nedsat kapacitet ved neddrosling i første omgang – "A-opgave".

 5. En nedsættelse af kapaciteten ved Skrænten vil givet også medføre en fordel i form af mindsket risiko for forurening "A-opgave". Der er vand i tørbrønden, som bør fjernes i god tid inden prøvetagning "A-opgave". Senere planlægges en overjordisk pumpestation "C-opgave".

 6. Ved Elværket er der risko for nedsivning af overfladevand, både ved den boring som dagligt benyttes og ved deffekt boring ( bor 3 = "sandboring"). For at undgå forurening og fjerne det der evt. er nedsivet lokalt, ombygges "sandboring" til lukket filterboring og forinden udføres borehulslog. Der monteres automatiske lænsepumper, og desuden skal olietank, som står klods op ad indvindingsboring, fjernes – alle "A-opgaver".

 7. Alle indvindingsboringer viser rimeligt stabile vandprøver på de udvalgte parametre, hvilket viser, at der ikke er tale om større utætheder. Imidlertid har undersøgelsen vist, at der er fejl, som kan medføre mikroforureninger.

 8. Det anbefales at der udarbejdes budget for A og B– opgaverne.

Tilstandsskema for hver boring

Anlægget: Rosendal

Tilstand Boring 50.179 Vurdering
A. Boring - forerørforsegling - tydelig DGU-nr. afmærkning ok
B. Tørbrønde ok
C. Overbygninger ok
D. Pejlbarhed ok
E. Udluftning ok
F. Aflåsning ok
G. Risiko for nedsivning - overfladevand Ringe -lidt ustabil i fosfortal
H. Råvandspumpe For stor kapacitet
I. Vandmålere ja
J. Råvandskvalitet - vandbehandling   Drikkevandskvalitet Høj jernindhold - kan måske forbedres
Ok - dog lidt afsmag
Samlet vurdering God - plan for forbedring udarbejdes.
DGU - nr. 50.179 - Rosendal

 

Anlægget: Skrænten

Tilstand Boring 50.212 Vurdering
A. Boring - forerørforsegling - tydelig DGU-nr. afmærkning Ok - afmærkning på vandværks råvandsindgang - bør ændre på langt sigt - ny prøvehane.
B. Tørbrønde Ja, men vand i bund
C. Overbygninger anbefales
D. Pejlbarhed Ok - dog besværlig
E. Udluftning nej
F. Aflåsning ?
G. Risiko for nedsivning - overfladevand ja
H. Råvandspumpe For stor kapacitet
I. Vandmålere ok
J. Råvandskvalitet -vandbehandling Drikkevandskvalitet ok
Samlet vurdering Mindre justeringer foreslås
DGU – nr. 50.212 - Skrænten

 

Anlægget Lindalen

Tilstand Boring 50.372 Vurdering
A. Boring forerørforsegling - tydelig DGU-nr. afmærkning Ok -foreslår gummiring under låg, så smådyr undgås
B. Tørbrønde ok
C. Overbygninger Nej - ikke behov
D. Pejlbarhed god
E. Udluftning ja
F. Aflåsning ja
G. Risiko for nedsivning -overfladevand nej
H. Råvandspumpe Måske for stor -afventer model/forsøg
I. Vandmålere Nej - råvandsmåler ville være en fordel
J. Råvandskvalitet - vandbehandling Drikkevandskvalitet ok
Samlet vurdering ok
DGU - nr. 50.372 - Lindalen

 

Anlægget Elværket

Tilstand Boring 50.15A Vurdering
A. Boring - forerørforsegling – - tydelig DGU-nr. afmærkning Ok – der kan dog være utætheder
B. Tørbrønde Ja – utætte og risiko for nedsivning
C. Overbygninger Nej – ville være en fordel
D. Pejlbarhed vanskelig
E. Udluftning nej
F. Aflåsning nej
G. Risiko for nedsivning - overfladevand ja
H. Råvandspumpe Justeres ved undersøgelse
I. Vandmålere ja
J. Råvandskvalitet - vandbehandling Drikkevandskvalitet Ok - fventer udvidet kontrol til der er udført forskellige reparationer
Samlet vurdering Der udarbejdes renoveringsplan.
DGU - nr. 50.15A - Elværket

 


Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078